Ordlista.

Ibland kan det finansiella språket vara svårt. Här har vi samlat definitioner för relevanta ord och uttryck!

Ränta är det pris du betalar för att låna pengar. Hos Likvid betalar du ingen ränta utan istället betalar du en fast månadsavgift.

Ett lån innebär att ett företag eller person lånar pengar över en förutbestämd tid av en bank eller en annan långivare. Om ett företag tar ett lån innebär det att företaget har en skuld till långivaren.

En checkkredit ställs vanligen ut av din bank och är kopplad till företagskontot. För att erhålla en checkräkningskredit betalar du en årlig avgift till banken samt ränta på den del av checkräkningskrediten som utnyttjas.

Amortering innebär avbetalning av skuld. Hur stor amortering som görs beror på lånets löptid och övriga överenskommelser kring lånet.

Aktiebolag är den vanligaste bolagsformen i Sverige och förkortas AB. Ett aktiebolag måste betala in ett aktiekapital och registreras hos Bolagsverket. För ytterligare information om vad ett aktiebolag innebär hänvisas till bolagsverket.se

Borgenär är den som har en fordran / har lånat ut pengar. Borgenär är alltså samma sak som långivare.

Gäldenär är den som har lånat pengar /har en skuld. Gäldenär är alltså samma sak som låntagare.

En borgensman kan enklast beskrivas som en person som ställer en garanti för någon annan. Om du t.ex. är borgensman för ett företagslån, så garanterar du att du betalar lånet om företaget inte skulle betala lånet. Andra ord för borgensman är garant eller löftesman. Det finns olika typer av borgensåtaganden. En obegränsad borgen gäller för hela företagets åtagande, vilket är vanlig för lite mindre lån upp till runt en miljon kronor. För större lån så har man ofta ett begränsat borgensåtagande, en s.k. skötselborgen, på ett visst belopp. Det kan också finnas flera borgensmän, som antingen har en solidarisk borgen, d.v.s. att alla tillsammans garanterar skulden, eller enskilda borgensåtaganden där varje borgensman garanterar en viss del av skulden.

En bank har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet enligt lagen om bank och finansieringsrörelse. Det finns ca 120 banker med tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige. Antalet har varit ganska stabilt under de senaste 15 åren. Bankernas affärsidé är enkel: Att låna in pengar billigt (d.v.s. sparkonto med låg eller ingen ränta) och låna ut pengarna dyrt. Detta kallas för räntenetto. Till det kommer olika bankavgifter och provisioner. Den svenska marknaden domineras av de fyra storbankerna Nordea, SEB, SHB och Swedbank. För att bli bank krävs ett tillstånd från Finansinspektionen. Reglerna är mycket omfattande och komplexa. Dessutom ställer Finansinspektionen många krav på bankerna rörande t.ex. risker och kapitaltäckning. Det gör att bankerna vill ta så låg risk som möjligt och helst endast jobba med stora företagskunder.

Crowdfunding betyder att en större samling personer med mindre enskilda investeringsbelopp bidrar med finansiering till en företag, istället för att ett mindre antal investerare förser med större summor. Investeringarna sker oftast på hemsidor för crowdfunding och i dom flesta fallen känner företagen inte till vilka som deltar och bidrar med finansieringen.

Factoring är en finansieringstjänst som olika sorts aktörer inom finans och bank kan erbjuda för att hjälpa företag i behov av likviditet. Företaget som är i behov av kapital kan då antingen sälja eller belåna sina fakturor hos dessa typer av aktörer som erbjuder faktoringlösning. Ett alternativ till factoring är att istället ta ett företagslån.

Kreditrating speglar förmågan för en persons eller ett företag att betala  skulder i form av fakturor och lån. Det finns olika typer av ratingklasser beroende på vem som levererar dom, även kallat kreditvärderingsklasser eller kreditvärdighetsklasser. En högre siffra eller tidigare alfabetisk bokstav tyder på godare återbetalningsförmåga, medan en lägre siffra eller alfabetisk bokstav tyder på en osäkrare återbetalningsförmåga till långivaren.

Peer to Peer lån, eller p2p-lån som det även kalllas, är lån som förmedlas via en digital marknadsplats via hemsidor där du kan låna pengar snabbt av andra individer, som själva redan är intresserade av att låna ut pengar, till skillnad från lån hos vanliga banker och låneinstitut. Ibland kan denna typ av lån även kallas för peer-to-peer-lending, peer-2-peer och person till person lån, och det handlar alltså om lån mellan människor. Med tanke på att denna typ av lån knyter ihop företag och individer/människor påminner denna låneform om crowdfunding, men där det istället handlar om individer som vill investera eller få annat, som exempelvis produkter, än ren amortering och ränta i gengäld. 

Fakturor som inte betalas i tid, skickas vanligtvis vidare till inkassobolag som driver in skulderna, ifall dessa in betalas skickas skulderna vidare till Kronofogden. Där hamnar skulderna först som betalningsanmärkningar, och ifall dessa inte heller betalas inom 3 år skapas det som kallas för "skuldsaldo", vilket speglar det totala skuldbeloppet av en eller flertalet skulder som aldrig betalats in.

Hur stor andel av tillgångarna i ett bolag som är finansierade med eget kapital påvisas av det finansiella nyckeltalet Soliditet. Om tillgångarna inte är finansierade med eget kapital är dom istället finansierade med lån, även i vissa fall benämnt som främmande kapital.

Ränteteckningsgrad mäter verksamhetens betalningsförmåga av sina finansiella kostnader, även kallat räntekostnader. Räntetäckningsgrad under 1,0 visar att verksamhetens intäkter inte täcker dom finansiella kostnaderna, därmed går verksamheten med förlust i ett sådant scenario. För att räkna ut Räntetäckningsgraden divideras resultat efter finansiella intäkter med dom finansiella kostnaderna.